Årsmøte

Det vil bli holdt årsmøte i NTNU Flyklubb fredag 01. mars, klokka 1900 på Paulinegård. Årsmelding og forslag til budsjett for 2018 blir sendt ut på mail to uker før årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet:

1. Valg av ordstyrer (dirigent), referent og to til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand.
5. Godkjenning av budsjett.
6. Fastsetting av kontingent.
7. Gjennomgang av NLFs årsmelding og regnskap.
8. Eventuelle saker som skal fremmes på NLFs seksjonsårsmøter og på NLFs ting.
9. Valg av styre og tillitsverv.

10. Valg av delegat for Seksjonsmøte.
11. Premiering, NTNUFs konkurranser.
12. Fest!

Lov for NTNU Flyklubb:
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 10 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

Velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen
Styret NTNUF

Kommentarer er stengt.